Get Adobe Flash player

RELACJE ŻUBR – ŚRODOWISKO W WARUNKACH HODOWLI NA OGRANICZONYM TERENIE –
WYNIKI ROCZNYCH BADAŃ W SYCOWICACH

 

THE RELATIONS WISENT-ENVIRONMENT IN ENCLOSURE IN SYCOWICE


Jednym z zadań  restytucji żubrów w Polsce i Europie jest tworzenie półnaturalnych zagród hodowlanych, gdzie żubry pod stałą kontrolą w warunkach zbliżonych do naturalnych, na ograniczonym terenie,  będą mogły się dalej rozmnażać tworząc liczne oddzielne stada [1]. Nie jest to nowa forma hodowli żubrów, kilka takich zagród powstało w okresie powojennym na terenie Polski, najstarsza zagroda, w której żyją żubry istnieje już od 1865 roku w Pszczynie [2]. Mimo tej długiej tradycji hodowlanej w tej części Europy z powodu potrzeby i chęci tworzenia nowych zagród rośnie zapotrzebowanie na wyniki badań wskazujące w jakim kierunku powinny rozwijać się zagrody, jakie stawiać wymagania hodowcom, jakie warunki należy spełnić, aby zwierzęta mogły się dobrze w nich czuć i prawidłowo rozwijać. To tylko niektóre i ogólne pytania czekające na znalezienie odpowiedzi, szczegółów jest znacznie więcej. Naprzeciw tym niewiadomym chociaż po części próbuje wyjść zagroda hodowlana w Sycowicach, której głównym celem jest prowadzenie badań w zakresie relacji żubr środowisko. Przedsięwzięcie to jest realizowane wspólnie przez Instytut Ekologii Stosowanej w Skórzynie oraz Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.  Życie tych zwierząt, ich ogólny dobrostan, kondycja, odchów potomstwa zależą od warunków środowiskowych, w których przychodzi im żyć. Do najważniejszych z nich można zaliczyć produktywność środowiska, od której zależy swobodny dostęp do naturalnej nieograniczonej bazy pokarmowej na przestrzeni całego roku. Zapewnienie zwierzętom takich warunków sprawia, że jak pokazują roczne wyniki prowadzonych badań w Sycowicach, zwierzęta potrafią bardzo szybko się zaaklimatyzować w nowych warunkach i osiągnąć bardzo dobry poziom rozwoju fizycznego, nie wyrządzając przy tym zbyt wielkich szkód w środowisku ich życia.

Słowa kluczowe: żubry; środowisko; wymagania żywieniowe; zagroda hodowlana; Sycowice;

 

One of the tasks of bison restitution in Poland and Europe is to create semi-natural breeding pens, where bison would be able to breed within a restricted area and create a number of separate herds [1]. It is not a new form of bison breeding, since several such pens have been created during the post-war period in Poland. The largest pen that bison currently live in is in Pszczyna, and has been there since 1865 [2]. Despite the long-established breeding tradition in that part of Europe, as well as the need and readiness to build more pens, there is a growing need for test results indicating the development direction of the breeding pens, requirements set for breeders, as well as conditions that must be met for the animals to feel comfortable and develop properly. These are only some of the questions waiting to be answered – in fact, there are more of them, and they are much more detailed. The breeding pen in Sycowice attempts to provide at least partial answers – its main purpose is to conduct research on the relationship between bison and their environment. This project is being implemented by the Institute for Applied Ecology in Skórzyn and the Association of Bison Lovers. These animals' lives, general welfare, condition and offspring rearing ability are dependent on the conditions of their habitat, ecosystem productivity being one of the most important ones, being responsible for free access to an unlimited natural food supply throughout an entire year. Annual results of tests conducted in Sycowice show that providing the animals with such conditions let them acclimatize to the new conditions very quickly and reach a very high level of physical development, without causing much damage within their habitat.

Key words: European bison; environment; feeding requirements; breeding enclosure; Sycowice;

 

Pełna treść artykułu / Full text:

http://www.smz.waw.pl/zubr-i-jego-ochrona-biuletyn-vol-6/